הרבי

הרבי מספר: פרשיית פורים קטן תרפ”ז

קטעים נבחרים מתוך יחידות כ”ק האדמו”ר מאוסאקוב, במהלכה סיפר הרבי מליובאוויטש מלך המשיח אודות פרשיית פורים קטן תרפ”ז, אז נערכה ההתוועדות הידועה של האדמו”ר הריי”צ בבית הכנסת המרכזילצפייה