חודש מנחם אב

הרב חיים שלמה דיסקין: כיצד נכוון את ילדינו לבחור מאהבה?

הרב חיים שלמה דיסקין סולל דרך חינוכית ומבאר, כיצד בימינו, שמכל עבר אורבים ניסיונות ואתגרים, מכוונים ילדים לגאוות יחידה, בימי העיון השנתיים של מרכז אור חיהלצפייה

הלכות ומנהגים ל’תשעת הימים’

משנכנס אב ממעטין בשמחה ובמשא ומתן של שמחה ונוהגים מנהגי אבלות, אך עורכים 'סיומים' על מסכתות של התלמוד כדי לשמוח באופן המותר ולגלות את הטוב-הפנימי שבירידה הקשורה עםלקריאה