הברכה לאדם בזכות אשתו

במענה למכתבו בו מודיע.. בנוגע לשלום בית הרי בחיצוניות הוטב אבל בפנימיות עדיין אינו כדבעי.

כבר כתבתי לו במכתבי הקודם על דבר זה שבודאי יהיו העלמות והסתרים ביחוד על עניין השלום בית, ודווקא בזה נחוצה התאמצות ביותר, כי מריבוי ההעלמות וההסתרים מוכח אשר זהו דווקא מעיקר הבירורים שלו..

ובנוגע אליו לעשיה בפועל שזהו העיקר, הרי עוד הפעם אעורר אותו ואזרזו בענין השתדלות בהשלום בית ביותר, אף שנדרש לזה ויתורים – מכיון שהויתורים אינם בענייני תורה ומצוה, וכמו שכתבתי לו מאז שאמרו רז”ל ‘האישה דמעתה מצויה’ ו’שערי דמעות לא ננעלו’ ו’הברכה לאדם היא בשביל אשתו’

(אגרות קודש חלק ה’ עמוד ל”ט)

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.