לגרש מרה שחורה ועצבות

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי”ז אייר והקודם לו, הנה מ”ש אודות גיסתו אחות אשתו – תחינה – והשידוך שלה עם האברך… הנה גם בעצמו מונה וסופר כל המעלות שבדבר ואף על פי כן נראית דאגה מבין השיטים ממה שלפי דעתו אין להם את האמצעים הדרושים לשכור דירה כו’ וכו’ ויתאר העניין לעצמו אשר אמרו רז”ל שקשה לזווגם קריעת ים סוף  ובכל זאת מצאה את שידוכה המתאים בשבילה הן בגשמיות והן ברוחניות ואם נס כזה נעשה, הרי דואג הוא מה יהיה עם מטבח, רהיטים וכו’?! בה בשעה שבתור קרובה צריך היה להודות ולהלל להשי”ת שהמציא לה אברך ירא אלוקים לומד תורה כו’ (וכמו שכותב במכתבו) ושלמרות שאיננו בעל הון נתנה הסכמתה על זה בלבב שלם, והלוואי שמכאן ולהבא יודיע אך טובות כיוצא בזה.

בנוגע לעניינו ולהסתדרותו הפרטית. הנה מכבר מילתי אמורה על יסוד הידוע מרבותינו הקדושים מתחיל מהבעש”ט והנשיאים אחריו עד ועד בכלל כ”ק מו”ח אדמו”ר – זצוקללה”ה נבג”מ זי”ע שמרה שחורה ועצבות צריך לגרשם כלה ממחנה ישראל יהיה מה שיהיה ואיננה מביאה תועלת ואדרבה הרי היא סיבה לכל עניני הירוס, וה”ה בענינו שחבל על מחשבותיו ממין זה וימסור עצמו לעבודה בחינוך הכשר למרות הטענות השונות שמציע שלא להתעסק בזה ואז הרי סוף סוף ימצא סיפוק נפשי ויווכח אשר לא היה יסוד לפקפוקים וספיקות והשי”ת יצליחו שיהיה זה בהקדם.

בברכת הצלחה בכהנ”ל, המחכה לבשורות טובות בהנ”ל וכן בהנוגע לבריאות בנם  שיח’.

 

 

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.