לחנך עם הזמן – חיי שרה | הרב מנחם הלפרין

אברהם משביע את עבדו הנאמן אליעזר, לחפש אישה לבנו ליצחק בארץ מולדתו דוקא, אברהם  מנמק את משלוח אליעזר לשם,  כי “לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני”[כד, לט]. אליעזר שרוצה להיות ערוך לכל התפתחות שואל “אולי לא תאבה האישה ללכת אחרי” האם אקח את יצחק אליה? בתשובתו, אוסר אברהם אבינו על אליעזר להוציא את יצחק מארץ ישראל, ומתיר לו במקרה כזה לקחת יצחק אשה מבנות הארץ.

אליעזר השליח הנאמן, עושה כל שביכולתו כדי להצליח בשליחות ואכן מצליח. הוא מוצא את רבקה. אליעזר נפגש עם משפחתה ומספר להם על השליחות שהוטלה עליו. הוא מספר להם הכל, גם על הלבטים והשאלות שהיו לו, הוא מספר להם ששאל את אברהם “אלי לא תלך האשה ללכת אחרי” בסיפורו של אליעזר מופיעה המילה “אולי”בכתיב חסר, רש”י מגלה לנו כי יש דברים בגו: – אלי כתיב [בכתיב חסר ]בת היתה לו לאליעזר,והיה מחזר למצוא עילה שיאמר לו אברהם לפנות אליו להשיאו בתו.

במילה “אולי” שבאמצעותה פתח אליעזר את הפתח לקחת ליצחק אישה מארץ כנען, כמוסה הייתה משאלת לב “אלי” שיבוא יצחק אליו ויקח את ביתו לאישה.

אלא שכאן מזדקרת שאלה, והרי משאלת לב זו של אליעזר הייתה כמוסה בליבו לפחות מאותו רגע שבו אברהם ציווה עליו את השליחות, וכבר בשעה ששאל אליעזר את אברהם “אולי לא תאבה” הייתה מקופלת בתוכה גם המשאלה: הלואי ובסופו של דבר יבוא יצחק “אלי”. מדוע א”כ רומזת לנו התורה על רצון זה של אליעזר רק בדברו עם לבן אחרי מציאת רבקה, ולא מיד כשאמר זאת לאברהם.

מפרש זאת אחד מגדולי החסידות, שכל זמן שלא נמצאה רבקה וה’נגיעה’ של אליעזר הייתה בתוקף, היא סימאה את עיניו עד כדי כך שהוא כלל לא שם לב שהיא קיימת. והוא סבר שהוא עדין ‘שליח נאמן’.

משנמצאה רבקה, חלומו של אליעזר נגוז והנגיעה תמה. רק אז הוא שם לב, שעד עכשיו הוא היה מוטה מחמת הנגיעה האישית.

סכנתה של נגיעה אישית, הוא לא רק בהטיית השכל לצד לרצוי לה, אלא בעיקר בהסתרת הנטיה, ומתן אשליה כאילו הדבר נעשה מתוך נאמנות ושיקול דעת נקי.

הורים ומורים, שימו לב, במקום שיש לנו נגיעה אישית, נגיעה של, כסף כבוד, נחת – רווח או הפסד שלהם. לא מספיק לסמוך על תבונתנו, ועל שיקול הדעת הרגיל. כי הפעם יש לנו עסק עם יריב מתוחכם, שמטה את דעתינו מבלי שנרגיש. ולכן גם אם אנו בטוחים בדעתנו צריך תמיד שיקול דעת נוסף.

כי שליח – שמבצע את תפקידו, צריך להיות – נאמן.

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.